Kontakt

Slavíková Michaela

tel.: 775 352 884

chsSovihnizdo@seznam.cz

slavikovamichaela@seznam.cz

Branky 280, 756 45